Obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne modelcentrum.sk (ďalej len „eshop“) je obchodná spoločnosť Model Centrum s.r.o., so sídlom Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 50 056 344, DIČ: 2120157435, IČ DPH SK2120157435, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28884/S, email: info@modelcentrum.sk, tel. +421 903 011 122 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

 2. Predávajúci vydáva nasledujúce obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a osobou, ktorá navštívila eshop za účelom prehliadania a zakúpenia ponúkaného tovaru alebo služieb (ďalej len ako „kupujúci“).

 3. Predávajúci predáva svoj tovar a/alebo služby výhradne za nasledujúcich podmienok, ktoré nezhoršujú postavenie kupujúceho. Kupujúci má vždy možnosť tieto podmienky akceptovať, uskutočniť svoju objednávku a uzavrieť tak s predávajúcim zmluvu o zakúpení tovaru a/alebo služby (ďalej len „kúpna zmluva“), alebo túto zmluvu neuzavrieť.

Článok II.

Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach eshopu.

 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru alebo druhu a rozsahu objednávanej služby, meno a priezvisko alebo označenie obchodnej firmy kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, emailový a telefonický kontakt kupujúceho, adresa bydliska, miesta podnikania či sídla kupujúceho, dodacia adresa kupujúceho. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje tiež objednávka kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný na internetových stránkach eshopu.

 3. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia o akceptovaní objednávky alebo, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie alebo, že bol expedovaný.

 4. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť, napríklad z dôvodu vypredania zásob alebo dočasnej nedostupnosti služby. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúci nemá právny nárok.

 5. Kupujúci má právo odvolať svoju objednávku kedykoľvek pred prevzatím tovaru alebo do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Článok III.

Kúpna cena za tovar či službu a platobné podmienky
 1. Kúpna cena za tovar či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky.

 2. Kúpna cena za tovar alebo služby nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v emailovej sumarizácii objednávky.

 3. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar alebo služby, predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku kupujúceho.

 4. 4. Kúpna cena je splatná

  1. do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho,
  2. v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho,
  3. v deň prebratia tovaru kupujúcim v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku.

 5. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 6. Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu (faktúry) bude priložené k odosielanému tovaru a v prípade poskytnutia služby bude toto potvrdenie odoslané na emailovú adresu kupujúceho, resp. doklad o zaplatení bude vydaný kupujúcemu okamžite pri kúpe na predajni. Kupujúci za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená tiež elektronicky.

Článok IV.

Dodacie podmienky
 1. Spôsob prepravy a dodacia lehota sú uvedené v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ kupujúci svoju objednávku uskutoční prostredníctvom emailu, informácie podľa predchádzajúcej vety budú kupujúcemu oznámené taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim.

 2. Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr

  1. v lehote 30 dní od úhrady kúpnej ceny tovaru v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,
  2. v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku.

 3. V prípade objednania tovaru, ktorý nie je skladom, bude tento tovar zaslaný kupujúcemu bez odkladu po jeho naskladnení predavajúcim.

 4. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.

 5. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prevzatia.

 6. Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky.

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy
 1. Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru, a to za použitia formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslaného v písomnej podobe na adresu prevádzky predávajúceho (Model Centrum s.r.o., so sídlom Obchodná 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 056 344) alebo emailom na adresu info@modelcentrum.sk, spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej 14-dňovej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. VZOROVÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE JE TU:

 2. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 3. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

  1. kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky
  2. kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.

 4. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu prevádzky predávajúceho (Model Centrum s.r.o., so sídlom Obchodná 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 056 344). Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

 6. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 8. Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle tohto článku sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 9. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknutú napríklad v dôsledku neprebratia alebo poškodením tovaru kupujúcim.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby
 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s tým, že ustanovenia tohto článku sa nepoužijú.

 2. Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu prevádzky predávajúceho (Model Centrum s.r.o., so sídlom Obchodná 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 056 344) spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. Tovar je možné reklamovať aj osobne na prevádzke predávajúceho (Model Centrum s.r.o., so sídlom Obchodná 11, 960 01 Zvolen, IČO: 50 056 344).

 3. Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

  • • označenie čísla objednávky,
  • • označenie predávajúceho,
  • • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,
  • • dôvod reklamácie,
  • • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,
  • • dátum a podpis kupujúceho.

 4. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby.

 5. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 6. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

 7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

 9. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané na jeho emailovú adresu alebo poštovú adresu uvedenú v objednávke, pokiaľ si kupujúci nezvolí inú poštovú adresu na doručovanie.

Článok VII.

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana
 1. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na tomto mieste: LINK TU.

Článok VIII.

Služby spojené s užívateľským účtom
 1. Služby spojené s vytvorením užívateľského účtu spočívajú v bezplatnej registrácii návštevníka webových stránok, ktorá mu umožní

  • • uskutočňovať budúce nákupy či dopyty bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov,
  • • vytvárať a spravovať históriu objednávok,
  • • zúčastňovať sa akcií a vernostných programov predávajúceho,
  • • získavanie informácií o produktoch a službách predávajúceho a jeho partnerov (newsletter).

 2. Návštevník webových stránok má teda možnosť zvoliť si ich používanie a odosielanie objednávok či dopytov bez registrácie, pri čom môže a nemusí súhlasiť s odberom newsletteru, alebo s využitím služieb užívateľského účtu, ktorých súčasťou je tiež odber newsletteru.

 3. Pri využití služieb spojených s vytvorením užívateľského účtu bude návštevníkovi webových stránok zriadený užívateľský účet chránený prihlasovacím menom (alebo emailovou adresou) a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá užívateľ. Predávajúci môže užívateľský účet zrušiť, pokiaľ užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

 4. Užívateľ svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení užívateľského účtu dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na nasledujúcom odkaze LINK TU, a že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prevzatia poštovej zásielky alebo dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom potvrdenia prijatia emailu.

 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93.

 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Model Centrum s.r.o., so sídlom Neresnická cesta 12, 960 01 Zvolen, IČO: 50 056 344, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28884/S, je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 6. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 7. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia.

 9. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 04.01.2021.